1
 • 1

  اگر یکان عددی بین ۱ تا ۴ باشد به عدد قبلی با یکان صفر تقریب زده می شود

 • 2

  اگر یکان عددی بین ۰ تا ۹ باشد به عدد بعدی با یکان صفر تقریب زده میشود

 • 3

  اگر یکان عددی بین ۱ تا ۵ باشد به عدد قبلی با یکان صفر تقریب زده می شود

 • 4

  اگر یکان عددی بین ۰ تا ۴ باشد به عدد قبلی و اگر یکان عددی بین ۵ تا ۹ باشد به عدد بعدی با یکان صفر تقریب زده میشود