1
 • 1

  ده تایی ها را جمع کرد سپس به سراغ یکی ها رفت

 • 2

  ده تایی ها را جمع کرد و سپس ۵ تایی را به دسته ده تایی تبدیل کرد ودر آخر یکی ها را اضافه کرد

 • 3

  یکی ها را جمع میکنیم بعد به ده تایی ها اضافه می کنیم

 • 4

  پنج تایی را به ده تایی تبدیل کرده سپس ده تایی ها راجمع کرده و در آخر یکی ها را اضافه می کنیم