1

در دوره پیش دبستانی باید به کودک چه چیزی را آموزش داد؟

 • 1

  نگرش

 • 2

  دست ورزی

 • 3

  مهارت

 • 4

  همه موارد