1
 • 1

  یکان ها را با هم جمع کرد

 • 2

  دهگان ها را با هم جمع کرد

 • 3

  میتوان هم از طرف یکان و هم ازطرف دهگان جمع را انجام داد

 • 4

  کل عدد بالا را با دهگان عدد پایین جمع کرد