1

در طراحی آموزش در کدام مرحله بهتر است از سناریو (حدس وگمان) استفاده کنیم

 • 1

  ارزشیابی فرایندی

 • 2

  ارائه تدریس

 • 3

  بدنه تدریس( لوازم)

 • 4

  تکلیف