1

در طراحی آموزش هدف های جزیی کدام هستند

 • 1

  دانش .عاطفی. روانی_حرکتی

 • 2

  الگوهای تدریس خانواده

 • 3

  گزینه 1 و 2

 • 4

  هیچ کدام