1

در کدامیک از قاعده‌های نمایش خلاق از پانتومیم استفاده میشود؟

 • 1

  ساده به پیچیده

 • 2

  انفرادی به جمعی

 • 3

  صامت به صدادار

 • 4

  هیچکدام