1

در کدامیک از وارد زیر کودک به تنهایی می‌تواند آن را انجام دهد؟

 • 1

  موسیقی

 • 2

  کار دستی

 • 3

  نمایش خلاق

 • 4

  ارتباط با محیط