1

در کدام قسمت طرح درس نویسی می‌توان سناریو را گنجاند؟

 • 1

  ایجاد انگیزه

 • 2

  ارائه درس

 • 3

  ارزشیابی

 • 4

  تکلیف