1

در کدام مورد افراد همدیگر را درک می‌کنند؟

  • 1

    همدلی

  • 2

    همیاری

  • 3

    گزینه 1 و 2