1

در یک مزرعه روی هم 20 مرغ و گاو وجود دارد. تعداد پاهای آنها روی هم 56 تا است. در این مزرعه چند مرغ و چند گاو است؟

 • 1

  8 مرغ – 12 گاو

 • 2

  8 گاو – 12 مرغ

 • 3

  10 مرغ – 10 گاو

 • 4

  15 مرغ – 5 گاو