1

دست ورزی چه سبکی محسوب می‌شود؟

 • 1

  یادگیری

 • 2

  انتقال اطلاعات

 • 3

  پرورش

 • 4

  سنجش