1

راهبردهای حل مسئله ارائه شده در کتاب ریاضی پایه سوم چندتاست؟

 • 1

  6

 • 2

  7

 • 3

  8

 • 4

  9