1

راهبردهای حل مسئله در کتاب ریاضی پایه ششم به چه صورت ارائه شده است؟

 • 1

  دو صفحه در هر فصل

 • 2

  یک صفحه در هر فصل

 • 3

  راهبردها به صورت مجزا ارائه نشده است و مسئله ها با استفاده از راهبردهای مختلف حل می شود.

 • 4

  در کتاب ریاضی ششم اصلا مسئله های ریاضی بیان نشده است.