1

راهبرد حل مسئله در فصل اول کتاب ریاضی سوم کدام است؟

 • 1

  الگویابی

 • 2

  الگوسازی

 • 3

  رسم شکل

 • 4

  حدس و آزمایش