1

راهبرد رسم شکل در کدام فصل از کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی آمده است؟

 • 1

  فصل اول

 • 2

  فصل سوم

 • 3

  فصل پنجم

 • 4

  فصل هفتم