1
 • 1

  توجه بیش از حد

 • 2

  پرتوقعی بیش از حد

 • 3

  دیکتاتوری کامل

 • 4

  آزادی بیش ازحد