1
 • 1

  فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

 • 2

  محیط های بزهکارانه و ویژگیهای شخصیتی

 • 3

  از هم گسیختگی خانواده، متارکه و طلاق

 • 4

  فشارهای اجتماعی و کمبود راه های تخلیه آن