1

روند آموزش ریاضی پایه ششم چگونه است؟

 • 1

  تمرین – فعالیت – کار در کلاس

 • 2

  فعالیت – تمرین – کار در کلاس

 • 3

  فعالیت – کار در کلاس – تمرین

 • 4

  کار در کلاس – فعالیت – تمرین