1

رویارویی با موقعیت مبهم توجیح دانش آموز در موقعیت مبهم تعریف مسئله …. بررسی گروهی و مستقل تقسیم بندی اشتراک گذاشتن نتیجه از مراحل کدام الگوی تدریس می باشد؟

 • 1

  الگوهای انفرادی

 • 2

  ایفای نقش

 • 3

  تدریس کاوشگری

 • 4

  الگوی یاران در یادگیری