1

رویکرد اصلی در کتاب‌های ریاضی ابتدایی چیست؟

 • 1

  عدد نویسی

 • 2

  حل مسئله

 • 3

  محاسبات ریاضی

 • 4

  همه موارد