1
 • 1

  مستقیم

 • 2

  نیمه خودآگاه

 • 3

  ناخودآگاه

 • 4

  غیرمستقیم