1
 • 1

  ارزشگذاری

 • 2

  سازماندهی ارزشها

 • 3

  تبلور شخصيت

 • 4

  توجه و دقت