1

ساختار هر واحد درسی ریاضی شامل چه قسمت‌هایی است؟

  • فعالیت – کار در کلاس

  • کار در کلاس – تمرین

  • فعالیت – کار در کلاس – تمرین

  • کار در کلاس – فعالیت – تمرین