1

سبک‌های یادگیری در کدام گزینه آمده است؟

 • 1

  تصویری، مجسم، دست ورزی

 • 2

  مجسم، نیمه مجسم، مجرد

 • 3

  تصویری، کلامی، دست ورزی

 • 4

  تصویری و کلامی