1
 • 1

  تاخیر حرکتی

 • 2

  بیش فعالی

 • 3

  تیک ها

 • 4

  اختلال در برتری جانبی