1

سطح یادگیری جنبه‌ی….. دارد.

 • 1

  حفظ کردن

 • 2

  فهمیدن

 • 3

  به کار بستن

 • 4

  شناخت