1

سطوح یادگیری از نظر بلوم در حوزه مهارت یا راحت روانی کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

 • 1

  تقلید-اجزای مستقل-دقت-هماهنگی-عادی یا راحتی

 • 2

  تقلید-اجزای مستقل-هماهنگی

 • 3

  اجزای مستقل-دقت-هماهنگی-عادی

 • 4

  دانش-مهارت-نگرش-دقت-هماهنگی