1

سطوح یادگیری جزء کدامیک از موارد زیر نمی‌باشد.

 • 1

  دانش

 • 2

  مهارت

 • 3

  نگرش

 • 4

  مجسم