1

شاخصه های تربیت هنری چند تا است وچند نمونه نام ببرید؟

 • 1

  پنج،دانش آموزان،فضای آزاد

 • 2

  چهار، بازی،فضای آزاد

 • 3

  پنج،دانش آموزان،بازی

 • 4

  چهار،بازی،بازی