1

شروع هر درس با عنوان … آمده است.

 • 1

  تمرین

 • 2

  کار در کلاس

 • 3

  فعالیت

 • 4

  حل مسئله