1

شیوه محاکم قضایی شبیه چیست؟

 • 1

  دفاع های دادگاهی

 • 2

  گفتگوی دوطرفه معلم ودانش اموز

 • 3

  سخنرانی معلم

 • 4

  گزینه 1 و 2