1

صفحاتی که با عنوان تمرین طراحی شده است، دارای چه هدفی است؟

 • 1

  ارزشیابی معلم

 • 2

  ارزشیابی دانش آموز

 • 3

  مفهوم سازی

 • 4

  تثبیت یادگیری