1
 • 1

  نماد درونی و بیرونی

 • 2

  اولیه و ثانویه

 • 3

  دیدگاه روانپزشکان

 • 4

  سبب شناسی