1

طرح درس شامل کدارم یک از موارد زیر نمی باشد

 • 1

  مشخصات جزئی

 • 2

  شیفت

 • 3

  جنسیت

 • 4

  مشخصات کلی