1
 • 1

  تقویت

 • 2

  الگوسازی

 • 3

  شرطی سازی

 • 4

  تغییر رفتار