1

قاعده‌های نمایش خلاق کدامند؟

 • 1

  ساده به پیچیده

 • 2

  انفرادی به جمعی

 • 3

  صامت به صدا دار

 • 4

  هرسه مورد