1
 • 1

  سنجش اغازین

 • 2

  آغازین ارزیابی

 • 3

  ارزیابی تکوینی

 • 4

  ایجاد انگیزه