1
 • 1

  درگيری معلمان با شاگردان در مدرسه

 • 2

  شباهت فعاليتهای مدرسه با اجتماع

 • 3

  كاربرد تجارب مدرسه در زندگی واقعی

 • 4

  عدم ارتباط مدرسه با زندگی واقعی