1
 • 1

  ارائه تكليف به يادگيرنده

 • 2

  بيش از حد دشوار كردن مطالب درسی

 • 3

  حذف رقابت فرد با گذشته خويش

 • 4

  ايجاد موقعيتهای موفقيت آميز برای يادگيرنده