1
 • 1

  ارزیابی دانسته‌ها

 • 2

  آماده شدن برای یادگیری درس جدید

 • 3

  مهارت معلم

 • 4

  هیچ کدام