1
 • 1

  عشق بیش از حد

 • 2

  آزادی بیش از حد

 • 3

  توجه افراطی

 • 4

  پذیرفتن کامل