1
 • 1

  همبستگی درونی ومیزان درجه شیوع آنها

 • 2

  همبستگی درونی و خوشه ای عوامل موجود رفتار

 • 3

  همبستگی خوشه ای و فراوانی اختلال رفتار

 • 4

  همبستگی انواع اختلالات رفتاری  با یکدیگر