1

“دانش آموز برای دریافت تایید کلامی معلم تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نمره انجام می دهد”

 • 1

  انگیزه درونی

 • 2

  انگیزه بیرونی

 • 3

  گزینه ۱ و ۲

 • 4

  انگیزه یادگیری