1

مثلث عددی، از خود آن عدد 144 واحد کمتر است. آن عدد چند است؟

  • 288

  • 216

  • 432

  • 48