1

مراحله اهداف جزئی در حیطه بلوم را نام ببرید؟

 • 1

  فرضیه سازی ،دانش،مهارت

 • 2

  نگرش دانش مهارت

 • 3

  الگو پیش سازمان دهنده نگرش دانش فرضیه سازی

 • 4

  همه موارد درست می باشد