1

مراحل الگوتدریس کاوشگری کدام است؟

 • 1

  برهم زدن تعادل پرسشگری فرضیه سازی آزمایشگری تحلیل ونتیجه گیری

 • 2

  توصیف موقعیت قیاس مستقیم قیاس شخصی تعارض فشرده قیاس با دیگران

 • 3

  توجه پاسخ دادن ارزش گذاری ساماندهی ارزش تبلور ارزش

 • 4

  هیچ کدام