1

مراحل الگوی فراگیر در کانون…

 • 1

  تعریف موقعیت_ کشف مشکل رشد بینش طرح ریزی وتصمیم گیری_ یکپارچگی

 • 2

  تعریف موقعیت رشد بینش کشف مشکل_ طرح ریزی وتصمیم گیری_یکپارچگی

 • 3

  کشف مشکل _ رشد بینش تعریف موقعیت طرح ریزی وتصمیم گیری_یکپارچگی

 • 4

  کشف مشکل طرح ریزی وتصمیم گیری _رشد بینش یکپارچگی