1

مراحل اهداف جزئی درحیطه بلوم کدام اند؟

 • 1

  نگرش،دانش،مهارت

 • 2

  دانش،مهارت،فرضیه سازی

 • 3

  نگرش،مشاهبت،الگوپیش سازمان دهنده

 • 4

  دانش،یادسپاری،نشونما