1

مراحل حل مسئله در کدام گزینه درست آمده است؟

 • 1

  فهمیدن مسئله – حل مسئله – طرح نقشه – برگشت به عقب

 • 2

  فهمیدن مسئله – حل مسئله – برگشت به عقب – طرح نقشه

 • 3

  فهمیدن مسئله – طرح نقشه – برگشت به عقب – حل مسئله

 • 4

  فهمیدن مسئله – طرح نقشه – حل مسئله – برگشت به عقب